Џьон Кирби ижәақәа рыла, аԥынгыларқәа ҟамларц азы, Украина 40 миллиард доллар азалхра иазку азакәан сенат аҿы лаҵара 19-нӡа шьақәдырӷәӷәароуп
Џьон Кирби ижәақәа рыла, аԥынгыларқәа ҟамларц азы, Украина 40 миллиард доллар азалхра иазку азакәан сенат аҿы лаҵара 19-нӡа шьақәдырӷәӷәароуп

Аԥынгыларқәа ҟамларц азы, Украина арратә цхырааразы 40 миллиард доллар азалхра иазку азакәан сенат аҿы лаҵара 19-нӡа шьақәдырӷәӷәароуп. Ариатәы ааицҳаит Пентагон ахаҭарнак Џьон Кирби ижәақәа рыла.

„Лаҵара 19 рзы ҳара иацҵаны аҭакԥхықәрақәа ҳарымҭар,ари ацхыраара аҭара аус аҿы иаҳԥырхагахоит.

Украина ацхыраараҿ ааҭгыларақәа ҟамларц азы, азакәан шьақәдырӷәӷәароуп. Асенат ахь ааԥхьара ҟаҳҵоит аӡбара ирласны ирыдыркыларц”, – иҳәеит Кирби.

Акомментари аҟаҵара