Џьо Баиден жәабран 20 рзы аофициалтә визитла Польша даҭаауеит
Џьо Баиден жәабран 20 рзы аофициалтә визитла Польша даҭаауеит

Џьо Баиден жәабран 20 рзы аофициалтә визитла Польша даҭаауеит. Аофициалтә ҳәамҭа Аҩны шкәакәаҿ ҟаҵан.

Авизит жәабран 20-22 рзы имҩаԥысран иҟоуп, уи аҳәаақәа ирҭагӡагы Џьо Баиден иколлега, Анџьеи Дудеи арегион егьырҭ актәи ахаҿқәеи дырԥылоит.

ЕАШ ахада Польша ивизит Урыстәыла зымҽхак ҭбаау аибашьра алагеижьҭеи ашықәс аҵра иадҳәалоуп. ЕАШ ахада европатәи иколлегацәа даҽазнык раиҳәоит Украина адгылара ҵакыс амоу.