Џьо Баиден Швециеи Финдиандиеи Нато ралаларазы апротокол инапы аҵаиҩит
Џьо Баиден Швециеи Финдиандиеи Нато ралаларазы апротокол инапы аҵаиҩит

ЕАШ ахада Џьо Баиден Швециеи Финдиандиеи Нато ралаларазы апротокол инапы аҵаиҩит.

„Америкеи Швециеи, Финлиандиеи гәҽанызаарыла аҟазаареи, ашәарҭақәа раанкылареи агрессиа аҿагылареи еицынаҳагӡои”, – иазгәеиҭеит Џьо Баиден анапаҵаҩра ацеремониа аан.

ЕАШ ахада Нато адгылаҩцәа рахь ааԥхьара ҟаиҵеит апротокол апроцесс хара имгакәа ихдыркәшарц.