Џьо Баиден Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ иҭыԥ аанкыларазы Робин Даниган лкандидатура иқәиргылеит
Џьо Баиден Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ иҭыԥ аанкыларазы Робин Даниган лкандидатура иқәиргылеит

ЕАШ ахада Џьо Баиден Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ иҭыԥ аанкыларазы Робин Даниган лкандидатура иқәиргылеит. Ари азгәаҭоуп Аҩны шкәакәа аланарҵәаз аинформациа аҿы.

Акариератә дипломат Робин Даниган уажәы агәҭанытәи мрагыларатәи Европа азҵаарақәа рзы аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ ицхырааҩ ихаҭыԥуаҩ лоуп. 2018-2021 шш. рзы уи Австриаҿ ЕАШ адипломатиатә миссиа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩс аус луан. Даниган аҳәынҭдепартамент аҿы́ аус луеит 1992 шықәса инаркны.

2014-2017 шш. рзы Робин Даниган ахәынҭдепартамент аенергетикатә ресурсқәа рбиуро аҿы аҳәынҭмаӡаныҟәгаҩ ицхырааҩ ихаҭыԥуас аус луан.

Иара убас, Даниган Виетнам, Чили, Ҭырқәтәыла, Куба, Сальвадор ЕАШ ацҳаражәҳәарақәа рӡы аус лухьан.

Роберт Даниган Қырҭтәыла Келли Дегнан лцынхәрас даауеит, Дегнан Қырҭтәыла аусура далагеит 2020 шықәсазы.