Џьо Баиден  - Америка Москва ма Кремль ажәыларазы Украина америкатә бџьар ахархәара азин анаҭом  
Џьо Баиден  - Америка Москва ма Кремль ажәыларазы Украина америкатә бџьар ахархәара азин анаҭом  

 

Америка ахада  Џьо Баиден  ишиҳәаз ала, Америка Москва ма Кремль ажәыларазы Украина америкатә бџьар ахархәара азин анаҭом.

Ателееилахәыра  ABC аинтервиу аҿы иара ишиҳәаз ала,  «абри аҩыза абџьар ахархәара ҟалоит урыстәылатәи аҳәаа иазааигәаны, избанзар уаантәи урыстәыыыылатә абџьар рхы иадырхәоит Украина аҵакырадгьылаҿ иҟоу аконкреттә обиектқәа рықәхразы. Америка Москва ма Кремль ажәыларазы Украина америкатә бџьар ахархәара азин анаҭом ».