Џьо Баиден акоронавирус ҿикааит
Џьо Баиден акоронавирус ҿикааит

Америка ахада  Џьо Баиден акоронавирус адиагноз изышьақәдырҕәҕәеит. Ари аҳәамҭа аланарҵәеит Аҩны шкәакәа. Атәыла ахада иадминистрациа адыррала,  Џьо Баиден  апрепарат  «Паксловид» ала дхәыршәтәуеит.

Џьо Баиден авакцинациа акурс наӡа дахысит, абустертә 2 дозакгьы иоуит. Аҩны шкәакәа адыррала, исимптомқәа хьанҭам.

Америка ахада Аҩны шкәакәаҿ аҽыҧхьакраҿ дыҟазаауеит. Аусура наигӡоит аҭелла ма онлаин арежим аҿы.