Џьеимс  Клеверли – НАТО алалара иазку Қырҭтәыла аҽазышәара ҳадгылоит, ҳара Қырҭтәыла ишәарҭам, узықәгәыҕша тәылас иаабар ҳҭахуп
Џьеимс  Клеверли – НАТО алалара иазку Қырҭтәыла аҽазышәара ҳадгылоит, ҳара Қырҭтәыла ишәарҭам, узықәгәыҕша тәылас иаабар ҳҭахуп

 

Британиа Ду адәныҟатәи аусқәа рминистр Џьеимс  Клеверли иҳәамҭала, Қырҭтәыла АИХқәеи атәылауаҩратә уаажәларреи рхақәиҭра ахьчара аҵакы ду амоуп.

Џьеимс  Клеверли ари аҳәамҭа ҟаиҵеит  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан иазкны  ианиазҵаа.

«Ҳара ари азакәан аабеит, ари  аганахьала апрогресс иҟам, сара уи даараӡа сеигәырҕьоит.  Ақырҭуа министрцәа санрацәажәоз ишысҳәаз еиҧш, АИХқәеи атәылауаҩратә уаажәларреи рхақәиҭра ахьчара азҵаара аҵакы ду амоуп. Ҳәарада, зны-зынла дара аиҳабыра акритика рзыруеит, аха, уи адемократиатә процесс азы иҟазшьарбагоуп. Қырҭтәыла адемократиатә процесс нагӡахар ҳҭахуп», — иҳәеит  Клеверли.

Иара убас, Џьеимс  Клеверли ишазгәеиҭаз ала,  Британиа Ду  Қырҭтәыла иадгылоит НАТОҟа аинтеграциа апроцесс аҿгьы.

«Ҳара НАТОҟа аинтеграциа апроцессаҿ Қырҭтәыла ҳадгылоит. Иеиду аҳра Қырҭтәылеи НАТОи рыбжьара абжьацәажәаҩс иҟалоит, избанзар,   Қырҭтәыла ишәарҭам, узықәгәыҕша тәылас иаабар ҳҭахуп. Ари ахықәкы анагӡаразы аусеицура наҳагӡоит», — иҳәеит  Джеймс Клеверли.

Џьеимс  Клеверли иажәақәа рыла, Британиа Ду Аҧсни Аахыҵ Уаҧстәылеи ирыдҳәаланы Қырҭтәыла аиҳабыра имҩаҧырго аҭынчтә политика иақәшаҳаҭуп.

«Сара Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр сиацәажәеит. Қырҭтәыла аиҳабыра ари азҵаара аҭынчмҩала ирыӡбар рҭахуп,  ҳара уи ҳақәшаҳаҭуп,  избанзар Қырҭтәыла аибашьра ҟалар ҳҭахым. Убри аҟынтә,  аҭынчратә инициатива ҳадгылоит», — иҳәеит Джеймс Клеверли.