Џьеимс Аппатураи - Қырҭтәыла аполиаризациа ахьмаҷхаз аполитикатә ҭагылазаашьеи аоппозициеи аиҳабыреи русеицуреи рбара ҳҭахуп
Џьеимс Аппатураи - Қырҭтәыла аполиаризациа ахьмаҷхаз аполитикатә ҭагылазаашьеи аоппозициеи аиҳабыреи русеицуреи рбара ҳҭахуп

Нато Қырҭтәыла ареформақәа рырӷәӷәара абара аҭахуп, Қырҭтәыла аполиаризациа ахьмаҷхаз аполитикатә ҭагылазаашьеи аоппозициеи аиҳабыреи русеицуреи рбара ҳҭахуп, – иҳәеит Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ицхырааҩ ихаҭыԥуаҩ Џьеимс Аппатураи Қырҭтәыла апарламент аҿы имҩаԥигаз аиԥылара ашьҭахь.

„Ари аполитикатә системаҿгьы аарԥшуп. Апарламент аҿы ақәгыларақәа раан ишырҳәаз, Нато алалара аус аҿы Қырҭтәыла апартиарацәа адгылара амоуп. Ари даара саргәырӷьеит. Ари аконституциаҿгьы иануп. Ари ахырхарҭала аӡбарақәа зегьы аҵак ду рымоуп. Нато Қырҭтәыла ареформақәа рырӷәӷәара абара аҭахуп. Атәылаҿ аполиариазациа дууп. Қырҭтәыла аполиаризациа ахьмаҷхаз аполитикатә ҭагылазаашьеи аоппозициеи аиҳабыреи русеицуреи рбара ҳҭахуп” – иҳәеит ьеимс Аппатураи.