Џьеимс Аппатураи Қырҭтәыла апарламент аҿы дыҟоуп
Џьеимс Аппатураи Қырҭтәыла апарламент аҿы дыҟоуп

Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ицхырааҩ ихаҭыԥуаҩ Џьеимс Аппатураи Қырҭтәыла апарламент аҿы дыҟоуп. Џьеимс Аппатураи Атәылахьчареи ашәарҭадареи ркомитет ашқәа ркны имҩаԥысуа аилатәара ихы алаирхәоит.

Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ицхырааҩ ихаҭыԥу акомитет алахәылацәа акибершәарҭадареи агибридтә шәарҭақәеи рыҿагылара ахырхарҭала Натои Қырҭтәылеи русеицура иахцәажәоит.

Қырҭтәыла авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны Џьеимс Аппатураи апарламент ашьҭахь, Қырҭтәыла анапхгара рхаҭарнакцәа дырԥылоит.