Џьеимс Аппатураи - Апартиақәа зегьы, урҭ рыбжьара "Амилаҭтә ҵысра" аҭакԥхықәра ганы, ареформақәа рымҩаԥгара иадгылароуп
Џьеимс Аппатураи - Апартиақәа зегьы, урҭ рыбжьара "Амилаҭтә ҵысра" аҭакԥхықәра ганы, ареформақәа рымҩаԥгара иадгылароуп

Мшаԥы 19-тәи аиқәшаҳаҭра алҵра иазкны “Ақырҭуа гәахәтәы” аднакылаз аӡбара  хьаас исымоуп, – иҳәеит Нато амаӡаныҟәгаҩ хада ихаҭарнак ҷыда Џьеимс Аппатураи.

Аппатураи иажәақәа рыла, мшаԥы 19-тәи аиқәшаҳаҭра ареформақәа рымҩаԥгаразы иреиӷьу мҩоуп, уи Қырҭтәыла ахырҳага азаанагоит, евроатлантикатәи амҩаҿ ԥхьаҟа ацараҿ ацхраауеит.

“Апартиақәа зегьы, урҭ рыбжьара “Амилаҭтә ҵысра” аҭакԥхықәра ганы, ареформақәа рымҩаԥгара иадгылароуп, арҭ ареформақәа аҵак ду рымоуп Қырҭтәыла адемократиатә хықәкқәа рыхьӡара аус аҿы”, – иҩит Аппатураи асоциалтә каҭаҿы.