Reuters - Израиль Рафаҳ аганахьала имҩаԥгаз ажәылараан 15-ҩык палестинаа ҭахеит
Reuters - Израиль Рафаҳ аганахьала имҩаԥгаз ажәылараан 15-ҩык палестинаа ҭахеит

Израиль Рафаҳ аганахьала имҩаԥгаз ажәылараан 15-ҩык палестинаа ҭахеит, – аанацҳаит “Роитер”.

“Ҳамас” иадгыло аихқәа ишаарыцҳаз ала, Израиль Рафаҳ ақалақь аҿы хҩнык иреихсит, иҭахеит 15-ҩык, ахәрақәа роуит ауааԥсыра рацәаны.

Израи Атәылахьчара аминистрра рхаҭарнакцәа ари иазкны алкаақәа ҟарымҵаӡацт.