Израиль ацҳаражәҳәара - Израиль иақәыӡбоит Кирбали ақыҭа ааигәара Қырҭтәыла атәылауаҩ ишьра афакт, даҽазнык шьақәнарӷәӷәоит Қырҭтәыла атерриториатә акзаара шадгыло
Израиль ацҳаражәҳәара - Израиль иақәыӡбоит Кирбали ақыҭа ааигәара Қырҭтәыла атәылауаҩ ишьра афакт, даҽазнык шьақәнарӷәӷәоит Қырҭтәыла атерриториатә акзаара шадгыло

Израиль иақәыӡбоит Кирбали ақыҭа ааигәара Қырҭтәыла атәылауаҩ ишьра афакт, даҽазнык шьақәнарӷәӷәоит Қырҭтәыла атерриториатә акзаара шадгыло, – иануп Израиль ацҳаражәҳәара аланарҵәаз аҳәамҭаҿы.

Израиль ацҳаражәҳәара аҟынтә ишаарыцҳаз, Израиль даҽазнык шьақәнарӷәӷәоит Қырҭтәыла атерриториатә акзаара шадгылою

„Қырҭтәыла Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура адыррала, ампыҵахалатә мчқәа  Кирбали ақыҭа иазааигәаны аҭыҧантәи анхаҩы закәандарала данааныркылоз ахысра иалаган, Қырҭтәыла атәылауаҩ дҭахеит, даҽаӡәы дымҵадырсит.