Израиль 5 шықәса инаркны 11 шықәсанӡа зхыҵуа ахәыҷқәа COVID-19 аҽыхьчаратә вакцина рзыҟаҵара иалагоит
Израиль 5 шықәса инаркны 11 шықәсанӡа зхыҵуа ахәыҷқәа COVID-19 аҽыхьчаратә вакцина рзыҟаҵара иалагоит

Израиль 5 шықәса  инаркны 11 шықәсанӡа зхыҵуа ахәыҷқәа  COVID-19 аҽыхьчаратә вакцина Pfizer рзыҟаҵара иалагоит.

Израильтәи АИХ адыррақәа рыла, авакцина ҷыда раҧхьатәи адозақәа атәылашҟа инаргоит анеҩстәи амчыбжь азы.

Аиҳабыратә хеилак аҿы имҩаҧгаз абжьыҭира маӡа аан, 75ҩык амедицинатә експертцәа рҟынтә абри ашьаҿа иадгылеит 73ҩык аекспертцәа.

 

 

 

 

Акомментари аҟаҵара