Италиа аҟәараҿы  анышь аӡааҟәрылара амшала иҭахеит  30ҩык иреиҵамкәа
Италиа аҟәараҿы  анышь аӡааҟәрылара амшала иҭахеит  30ҩык иреиҵамкәа

Италиа аҟәараҿы амигрантцәа зҭатәаз  анышь аӡааҟәрылара амшала иҭахеит  30ҩык иреиҵамкәа.  «Би-би-си» адыррала, аиқәырхаҩцәа  40ҩык реиқәырхара рылшеит.

Аинцидент ҟалеит арегион Калабриа аҟәара иазааигәаны. Аҧшаара-аиқәырхаратә операциа инагӡоит.