Ишьақәырҕәҕәоу аинформациала, Қырҭтәыла иҟалаз адгьылҵысра  4,7 магнитуда амч аман
Ишьақәырҕәҕәоу аинформациала, Қырҭтәыла иҟалаз адгьылҵысра  4,7 магнитуда амч аман

Ишьақәырҕәҕәоу аинформациала, Қырҭтәыла иҟалаз адгьылҵысра  4,7 магнитуда амч аман.

Асеисмологиатә мониторинг ацентр адыррала, адгьылҵысра аепицентр Мцхеҭа иазааигәаны иҟан.

Адгьылҵысра ҟалеит Қарҭтәи аамҭала асааҭ 08:00 рзы.