Ирина Верешук ишаалыцҳаз, Украина "Азовсталь" аҟынтә 60-ҩык ревакуациа иазкны аилацәажәарақәа мҩаԥнагоит
Ирина Верешук ишаалыцҳаз, Украина "Азовсталь" аҟынтә 60-ҩык ревакуациа иазкны аилацәажәарақәа мҩаԥнагоит

Ирина Верешук ишаалыцҳаз, Украина “Азовсталь” аҟынтә 60-ҩык ревакуациа иазкны аилацәажәарақәа мҩаԥнагоит. Ари атәы аалыцҳаит Украина авице-аҧыза Ирина Верешук.

„Ихәыз ауаа рхыԥхьаӡара рацәоуп. Урҭ раԥхьаӡа иргыланы урҭ еиқәхтәуп, аҭыԥ аҿы иҟоу аибашьцәа ревакуациазы аурысцәа иақәшаҳаҭхом. Убри аҟынтә, раԥхьаӡа ихәыз ауааи аибашьцәеи ревакуациа мҩаԥгатәуп, 60-ҩык рҟынӡа“, – илҳәеит Верешук.

Акомментари аҟаҵара