Иракли Шоҭаӡе Венециатәи акомиссиа аделегациа алахәылацәа дырԥылеит
Иракли Шоҭаӡе Венециатәи акомиссиа аделегациа алахәылацәа дырԥылеит

Қырҭтәыла апрокурор хада Иракли Шоҭаӡе Венециатәи акомиссиа аделегациа алахәылацәа дырԥылеит.

Апрокуратура хада аинформациала, аиԥылара рхы аладырхәит апрокурор хада актәи ихаҭыԥуаҩ Бакур Абулаӡе, жәларбжьаратәи еизыҟазаашьақәеи азинтә аиқәыршәареи рдепартамент аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Николоз Ҷинкорашвилии, апрокурортә усзура ахылаԥшреи астратегиатә ҿиареи рдепартамент аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Миранда Мелқаӡеи.

“Аделегациа алахәылацәа аусԥшааратә маҵура ҷыда иазку азакәан иадҳәадлоу азҵаарақәа аус рыдулареи аусҳәарҭ аусзуреи ирызкны апрокурор хада иҟынтә аинформациа роуит

Аганқәа Қырҭтәылеи Венециатәи акомиссиеи русеицура азҵаара иахәаԥшит.

Аиԥылара ашьҭахь апрокурор хада Қырҭтәыла аофициалтә визитла иҟоу Венециатәи акомиссиа аделегациа алахәылацәа ҳтәыла аҭааразы иҭабуп ҳәа иаиҳәеит”,  – иануп аинформациа аҿы.