Иракли Қадагишвили - Украина адгылара азааҳарԥшуеит, арезолиуциа адкылара имариахоит ҳәа сгәа иаанагоит
Иракли Қадагишвили - Украина адгылара азааҳарԥшуеит, арезолиуциа адкылара имариахоит ҳәа сгәа иаанагоит

Украина азҵааразы аконсенсус ахьӡара уадаҩхоит ҳәа сгәы иаанагом,  – иҳәеит апарламенттә аиҳара алахәыла Иракли Қадагишвили Украина иазку арезолиуциа адкылара иазкны.

Иажәақәа рыла, Украина адгылара азаадырԥшуеит.

“Арезолиуциа апроект апарламенти атәылеи азеиԥ позициоуп. Апарламент арезолиуциа анаднакыло, уи атәыла апозициа аанарԥшуеит. Атәыла асуверенитети, атерриториатә акзаареи, ашәарҭадара аиқәыршәареи хьчазароуп, иарбанзаалак атәыла даҽа тәылак атерриториа аилагар зин амаӡам. Абри еиԥш агрессиа Украина аганахьала мҩаԥыргоит, Украина адгылара азааҳарԥшуеит, арезолиуциа адкылара имариахоит ҳәа сгәа иаанагоит,” – иҳәеит Иракли Қадагишвили.

Акомментари аҟаҵара