Иракли Кобахиӡе - Ҩажәеижәаба шықәса рыҩныҵҟа ақырҭуа  ҳәынҭқарра ахьчареи арҕәҕәареи аус аҿы алагала ҷыда ҟазҵаз  Аҳәынҭқарратә ахьчара амаҵзура ҷыда хаҭарнакцәа зегьы ҭабуп ҳәа расҳәоит 
Иракли Кобахиӡе - Ҩажәеижәаба шықәса рыҩныҵҟа ақырҭуа  ҳәынҭқарра ахьчареи арҕәҕәареи аус аҿы алагала ҷыда ҟазҵаз  Аҳәынҭқарратә ахьчара амаҵзура ҷыда хаҭарнакцәа зегьы ҭабуп ҳәа расҳәоит 

Аҳәынҭқарратә ахьчара анапхгареи, ахатә аилазаареи, уажәазы аус зуагьы аветеранцәагьы, шәызынтәгьы гәыкала ишәыдысныҳәалоит иахьатәи амш ҷыда, амаҵзура ашьаҭакра инаркны 30 шықәса аҵра, – иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе Аҳәынҭқарратә ахьчара амаҵзура ҷыда 30 шықәсатәи аиубилеи инамаданы имҩаҧгаз ауснагӡатә аҿы данықәгылоз.

Аҧыза-министр ишиҳәаз ала, Аҳәынҭқарратә ахьчара амаҵзура ҷыда ҩажәеижәаба шықәса рыҩныҵҟа атәыла ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи арҕәҕәареи, иара убас, ақырҭуа ҳәынҭқаррара ахьчареи арҕәҕәареи  аус аҿы алагала ҷыда ҟанаҵоит.

“Қырҭтәыла ахьыҧшымра аиҭашьақәыргылара анеҩс, иуадаҩӡоу аамҭазы иаҧҵаз абри шәмаҵзура зҵакы дуӡӡоу амиссиа анашьан  – ҩажәеижәаба шықәса рыҩныҵҟа атәыла ашәарҭадареи аҭышәынтәалареи арҕәҕәареи, иара убас, ақырҭуа ҳәынҭқаррара ахьчареи арҕәҕәареи  аус аҿы алагала ҷыда ҟанаҵоит, убри азыҳәан шәызынтәгьы ҭабуп ҳәа шәасҳәар сҭахуп.

Шәусура аҭакҧхықәра дуи ашәарҭареи ацуп, азанааҭдырра ду инаваргыланы, агәымшәареи, ахамеигӡареи аҭахуп. Иахьа ҳара даҽазнык ҳаҭырла иҳгәалаҳаршәоит амаҵзуратә ҧхықәрақәа рынагӡараан иҭахаз ҳфырхацәа, шәҩызцәеи шәколлегацәеи.

Иҳаҩсыз ашықәсқәеи, еиҧҟьарадатәи апрогресси, аҿиара апроцесси аихшьаала азуны, иахьа аргама иаҳҳәар ҳалшоит – амаҵзура анапхгареи, шәара шәыцыҧхьаӡеи шәџьабаа ду абзоурала, Аҳәынҭқарратә ахьчара амаҵзура зыҩаӡара ҳараку, европатәи астандартқәа ирышьашәалоу амаҵзурас ишышьақәгылаз, ари амаҵзура иарбан проблемазаалакгьы, уи ақәҿыҭра иазыхиоуп.

Қырҭтәыла аиҳабыреи хаҭала сареи ҳахьӡала ҭабуп ҳәа шәасҳәоит ҳҳәынҭқарра гәыкала амаҵ ауреи, азанааҭдырреи, апатриотизми азыҳәан. Хаҭала сареи аиҳабыреи ҳахьӡала адгылара ҕәҕәа шәақәсыргәыҕуеит. Шәареи шәҭаацәарақәеи ақәҿиарақәеи мышхәыбзазареи шәзеиҕьасшьоит”, – иҳәеит аҧыза-министр.