Иракли Кобахиӡе Робин Даниган дылԥылеит
Иракли Кобахиӡе Робин Даниган дылԥылеит

„Ақырҭуа гәахәтәы“ ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе Қырҭтәыла иҟоу ЕАШ ацҳаражәҳәаҩ Робин Даниган дылԥылеит.

Ари атәы аарыцҳаит апартиа „Ақырҭуа гәахәтәы“ аҟынтә.

Аинформациа аҿы ишану ала, аиԥылараҿ аганқәа иахцәажәеит ЕАШ-и Қырҭтәылеи ирыбжьоу аусеицура. Иракли Кобахиӡе Робин Даниган лхаан ҩтәылак рыбжьара астратегиатә партниорреи аусеицуреи иаҳа шыӷәӷәахо, шыҭбаахо дшақәгәыӷуа иазгәеиҭеит.

„Аиԥылараҿ ирзааҭгылеит Қырҭтәыла аҭыԥ змоу аполитикатә процессқәеи, Қырҭтәыла акандидат статус анашьареи, аполитикатә субеиктқәа реизыҟазаашьақәеи, 2024 шықәсатәи апарламенттә алхрақәеи ирызку азҵаарақәа”, – иануп аинформациа аҿы.