Иракли Кобахиӡе - Қырҭтәылазы Ҭырқәтәыла зегь реиҳа ихадароу ахәаахәҭртә партниоруп, сареи ахада Ердоӷари ари апартниорра арҭбаара амҩақәа ҳрылацәажәеит
Иракли Кобахиӡе - Қырҭтәылазы Ҭырқәтәыла зегь реиҳа ихадароу ахәаахәҭртә партниоруп, сареи ахада Ердоӷари ари апартниорра арҭбаара амҩақәа ҳрылацәажәеит

Қырҭтәылазы Ҭырқәтәылатәи ареспублика зегь реиҳа ихадароу ахәаахәҭртә партниоруп, сареи ахада Ердоӷари ари апартниорра арҭбаара амҩақәа ҳрылацәажәеит, – иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе иареи Ҭырқәтәылатәи ареспублика ахада Реџьеп Таип Ердоҕани еицымҩаԥыргаз апресс-конференциа аҿы.

„Ҳаҭыр зқәу ахада аинформациа исҭеит ҳтәылаӡ аҭыԥ змоу апроцессқәа ирыдҳәаланы. Иара убас ҳазааҭгыеит Ааигәа Мрагылараҿ иҟоу аҭагылазаашьа. Қырҭтәыла Ааигәа Мрагылараҿ аҭынчра аиҭашьақәыргылара иадгылоит, ари жәларбжьаратәи ауажәларра адгылареи аиҿцәажәарақәеи ҟаҵатәуп. Ҳаамҭазтәи адунеи аҿы иубарҭо апроцесс иазыԥҳьагәаҭаны, акцент ҷыда ҟаҵан арегионтәи, ахәаахәҭра-економикатәии атранспорттәи аенергетикатәи ахырхарҭақәа рҿы аусеицура аҵаки аперспективақәеи рзы. Ари аконтекст аҿы ҷыдала иаҵшьын атранзит афункциа. Қырҭтәылазы Ҭырқәтәылатәи ареспублика зегь реиҳа ихадароу ахәаахәҭртә партниоруп, сареи ахада Ердоӷари ари апартниорра арҭбаара амҩақәа ҳрылацәажәеит, – иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе иареи Ҭырқәтәылатәи ареспублика ахада Реџьеп Таип Ердоҕани еицымҩаԥыргаз апресс-конференциа аҿы.