Иракли Кобахиӡе  - Қырҭтәыла агәалсра ду аанарҧшуеит Џьамтәыла ахадеи, адәныҟатәи аусқәа рминистри, атәыла анапхгара егьырҭ ахаҭарнакцәеи рҭахара иадҳәаланы
Иракли Кобахиӡе  - Қырҭтәыла агәалсра ду аанарҧшуеит Џьамтәыла ахадеи, адәныҟатәи аусқәа рминистри, атәыла анапхгара егьырҭ ахаҭарнакцәеи рҭахара иадҳәаланы

 

«Қырҭтәыла агәалсра ду аанарҧшуеит Исламтәи ареспублика Џьамтәыла ахада Ебраҳим Раиси, адәныҟатәи аусқәа рминистр Хосеин Амир Абдоллахиани, атәыла анапхгара егьырҭ ахаҭарнакцәеи рҭахара иадҳәаланы», — иҩит Қырҭтәыла аҧыза-министр  Иракли Кобахиӡе асоциалтә аҳа  X аҿы.

«Џьамтәыла жәлар ргәырҩа рыцеиҩаҳшоит», — иҩит аиҳабыра рнапхгаҩы.

Џьамтәылатәи АИХқәа ишьақәдырҕәҕәеит ахада Ебраҳим  Раиси адәныҟатәи аусқәа рминистр Хосеин Амир Абдоллахиани ишҭахаз.