Иракли Кобахиӡе – Ҧхынҷкәын азы акандидат астатус ҳарҭар ҟалап
Иракли Кобахиӡе – Ҧхынҷкәын азы акандидат астатус ҳарҭар ҟалап

«Ҧхынҷкәын азы акандидат астатус ҳарҭар ҟалап», — иҳәеит апартиа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡе.

Иара иажәақәа рыла, абри аҩыза аӡбара шрыдыркыло убарҭоуп.

«Астатус аиура иадҳәаланы ҳгәыҕрақәа рызҳаит, аоптимизм ду ҳалоуп, абри аҩыза адкылара шрыдыркыло убарҭоуп.  Џьоукы ари афакт дара ирыбзоуроушәа аадырҧшыр рҭахуп, уи алагьы иубарҭоуп апроцесс абри ахырхарҭала ишымҩаҧысуа. Ҧхынҷкәын азы акандидат астатус ҳарҭар ҟалап», — иҳәеит  Иракли Кобахиӡе.