Иракли Кобахиӡе - Мшаԥы 19-тәи еиқәшаҳаҭра аԥыхра ала, атәыла аконституциатә ҳәаа азыхынҳәуеит
Иракли Кобахиӡе - Мшаԥы 19-тәи еиқәшаҳаҭра аԥыхра ала, атәыла аконституциатә ҳәаа азыхынҳәуеит

Шарль Мишель илагалеи идгылареи рзы иҭабуп ҳәа иаҳҳәоит. Аха иахьа, аиқәшаҳаҭра рыбжарҵеижьҭеи 100 мш анҵы иубарҭоуп, ари адокумент ахатә миссиа шынанагӡаз, уаҳа акгьы шалымшо” – иҳәеит “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе иахьатәи абрифинг аҿы.

Кобахиӡе иажәақәа рыла, мшаԥы 19-тәи аиқәшаҳаҭра аԥыхра ала, атәыла аконституциатә ҳәаа азыхынҳәеит, аполитикатә процессқәа Қырҭтәыла аконституциа инақәыршәаны нагӡахоит.

“Мшаԥы 19 рзы анапы аҵааҩыз еиқәшаҳаҭра гәык ала ҳпартиа мацара шазыҟоу азгәаҭатәуп, ари ҳаҳаҭыр ланарҟәоит.

Мшаԥы 19-тәи еиқәшаҳаҭра, аҿҳәаракьаҿтәи аперспективаҿ, аполитикатә процесқәа рырҿиараҿ алагала дууп. Аоппозициа асаботаж иаҟәыҵыр ақәшәеит. Европатәи ахеилак ахада Шарль Мишель илагалеи идгылареи рзы даҽазнык иҭабуп ҳәа иаҳҳәоит, ” – иҳәеит Кобахиӡе.

Кобахиӡе ишазгәеиҭаз, атәыла аҭыԥантәи халанапхгараҭарахь алхрақәа ррежим ахь иасит, аоппозициатә партиа хада знапаҵаҩра мап ацәнакуа аполитикатә еиқәшаҳаҭра афонаҿ аҭыԥантәи халанапхгараҭарахь алхрақәа рымҩаԥгара, атәыла аинтересқәа ԥырхага рзаанагоит.

Кобахиӡе ишазгәеиҭаз ала, анапхгаратә партиа мшаԥы 19-тәи еиқәшаҳаҭра нанагӡеит.