Иракли Кобахиӡе  - Иреиҳаӡоу ахаҭарнакратә орган ақырҭуа жәлар рҭаххара нанагӡеит, атәыла ахьыҧшымра арҕәҕәаразы зҵакы дуу азинтә платформа аҧырҵеит
Иракли Кобахиӡе  - Иреиҳаӡоу ахаҭарнакратә орган ақырҭуа жәлар рҭаххара нанагӡеит, атәыла ахьыҧшымра арҕәҕәаразы зҵакы дуу азинтә платформа аҧырҵеит

Ақырҭуа жәлар иалырхуа, ақырҭуа жәлар мацара рҿаҧхьа аҭак зыҧхықәу  Иреиҳаӡоу ахаҭарнакратә орган ақырҭуа жәлар рҭаххара нанагӡеит, Қырҭтәыла аҳәынҭқарратә хьыҧшымра арҕәҕәаразы зҵакы дуу азинтә платформа аҧырҵеит», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе аиҳабыра радминистрациаҿы имҩаҧгаз апресс-конференциаҿы.

«Ишаҳҳәахьаз еиҧш, атәымуаа ркритика иахьыҧшымкәа, Қырҭтәыла ауааҧсыра  80 наӡына еиҳаны  атәым анырра аартызаара иадгылоит,  60 наӡына еиҳаны  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан иадгылоит.  Ҳоппонентцәа ари азакәан иаҿадыргылаша аргументк рымам. Саломе Зурабишвили ихаҭарнак апарламентаҿ даараӡа дыҧсыҽын. Ишәгәалаҳаршәар ҳҭахуп  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәан хықәкызаҵәык шамоу  — атәым мчы аинтересқәа мҩаҧызго аиҿкаарақәа шықәсыкала знык рфинанстә декларациақәа цәырыргароуп. Абри аҩыза азакәан иаҿаургылаша аргументкгьы зыҟалом», — иҳәеит аҧыза-министр.