Иракли Кобахиӡе  – Иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа аполитикатә хықәкқәа рынагӡара иазку  ахархәагоуп  
Иракли Кобахиӡе  – Иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа аполитикатә хықәкқәа рынагӡара иазку  ахархәагоуп  

 

Ҳара ҳазынтәгьы ибзианы еилаҳкаауеит иҳәынҭқарратәым аиҿкаарақәа аполиткиатә хықәкқәа рынагӡара иазку ахархәага шакәу, уи еиуеиҧшым аҳәынҭқаррақәа рҿы аполиткиатә хықәкқәа рынагӡаразы рхы иадырхәоит. Убри аҟынтә, аполитика ҳаналацәажәо, аӡәгьы ихатә финансқәа раргаматәра иҭахым, — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе Қырҭтәыла Актәи аканал аинтервиу аҿы.

«Убри аҟынтә, абри асубиективтә интерес еилкаауп, аха, уара уҟынтә аартызаара ианаҳәо, абас, аргама, аартызаара аҿагылара ҟалом.  Аҵыхәтәантәи амоментаз адискуссиа аздыркыз еилкаауп, ҳара вето апроцедура азакәанпроект алацәажәаразы ахархәара анрыдаагала, дара Саломе Зурабишвилигьы адискуссиа аркра лыдырцалеит », — иҳәеит  Иракли Кобахиӡе.