Иракли Кобахиӡе иҳәамҭала, Урыстәылеи Қырҭтәылеи рыбжьара аихамҩатә анеиааира азҵаара амш аусхәаҧштә иалам
Иракли Кобахиӡе иҳәамҭала, Урыстәылеи Қырҭтәылеи рыбжьара аихамҩатә анеиааира азҵаара амш аусхәаҧштә иалам

Апартиа  „Ақырҭуа гәахәтәы“ ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе ишиҳәаз ала,  Урыстәылеи Қырҭтәылеи рыбжьара аихамҩатә анеиааира азҵаара амш аусхәаҧштә иалам, убри аҟынтә ари атема алацәажәара ииашам ҳәа иҧхьаӡоит.

„Аихамҩа азҵаара амш аусхәаҧштә иалам, ҳара аӡбарақәа зегьы ҳадаҳкылоит ҳмилаҭтә интересқәа ирышьашәаланы. Иахьа ари азҵаара амш аусхәаҧштә иалам, убри аҟынтә ари атема алацәажәара  ииашам ҳәа исыҧхьаӡоит“, – иҳәеит Иракли Кобахиӡе.

Аҧыррақәа ирыдҳәаланы Кобахиӡе ишиҳәаз ала, асанкциақәа ззышьақәыргылоу аҳаирпланқәа атәылашҟа изыҧыруам.

„Аҧыррақәа ирыдҳәаланы даҽазнык иазгәасҭар сҭахуп  ианаамҭаз Урыстәылатәи афедерациа ганкахьала Қырҭтәыла атәылауаа рзы ахьырхәратә шьаҿа шыҟанаҵаз, иахьа ари ахьырхәра аҧырхит.  Ҳара Урыстәыла асанкциақәа азышьақәҳаргылом, убри аҟынтә,  аҧыррақәа ирыдҳәаланы ҳпозициа еилкаауп.  Аиҳабыреи адәныҟатәи аусқәа рминистри ари азҵаара инарҭбааны иалацәажәахьеит. Дара аргама аарыцҳаит асанкцақәа ззышьақәыргылоу аҳаирпланқәа шҳадҳамкыло, аха, асанкциақәа ззышьақәыргылам аҳаирпланқәа ҳадаҳкылоит“, – иҳәеит Иракли Кобахиӡе.