Иракли Кобахиӡе  - Иҵоуроу  аӡбара ҳақәгәыҕуеит, Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи Евроеидгыла алаларазы акандидат истатус роуп ҳәа ҳгәыҕуеит
Иракли Кобахиӡе  - Иҵоуроу  аӡбара ҳақәгәыҕуеит, Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи Евроеидгыла алаларазы акандидат истатус роуп ҳәа ҳгәыҕуеит

Евроеидгыла азҵаабҕьыц даналацәажәоз, апартиа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе ишиҳәаз ала, Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи Евроеидгыла алаларазы акандидат истатус роуп ҳәа дгәыҕуеит.

«Рыцҳарас иҟалаз, аҵыхәтантәи аамҭазы европатәи алидерцәа рҟынтә иҵоуроу аҳәамҭақәа маҷын, ари аӡбара адкыларазы аконсенсус аҭахуп. Уи хәыҷык ҳаргәамҵуеит, аха,  иҵоуроу аӡбара ҳақәгәыҕуеит, Қырҭтәылеи, Украинеи, Молдовеи  акандидат истатус роуп ҳәа ҳгәыҕуеит», — иҳәеит  Кобахиӡе.

Иахьа Қырҭтәыла Евроеидгыла аган иранаҭоит ихарҭәаау Евроеидгыла азҵаабҕьыц актәи ахәҭа. Анапхгаратә гәыҧ аҿы ишырҳәаз ала, адокумент аҩбатәи ахәҭа ахарҭәаара ахыркәшаразы активла аус руеит.

 

Акомментари аҟаҵара