Иракли Кобахиӡе - Ҳара ҳшьапылампыласыҩцәа ҳрызгәдууп, ақәҿиарақәа рзеиӷьасшьоит, ачемпионат ашҟа амҩақәҵага аиура ишазықәԥоз еиԥш, Европа ачемпионат аҿгьы рхы иамеигӡакәа ишыхәмаруа агәра згоит
Иракли Кобахиӡе - Ҳара ҳшьапылампыласыҩцәа ҳрызгәдууп, ақәҿиарақәа рзеиӷьасшьоит, ачемпионат ашҟа амҩақәҵага аиура ишазықәԥоз еиԥш, Европа ачемпионат аҿгьы рхы иамеигӡакәа ишыхәмаруа агәра згоит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе ашьапылампыл азы амилаҭҭә еизга аспортсменцәа ақәҿиарақәа ирзеиӷьаишоит.

Иркали Кобахиӡе иажәақәа рыла, ақырҭуа шьапылампыласыҩцәа дрызгәдууп.

“Уаҵәы Қырҭтәыла амилаҭтә аизга Европа ачемпионат аҿы иқәгылоит. Ҳаззегьы ари амш кыршықәса ҳазыԥшын. Аҭоурых аҿы раԥхьаӡа, уаҵәы Европа ачемпионат аҿы, зыҩаӡара ҳараку атурнир аҿы Қырҭтәыла абираҟ хадыргалоит, Қырҭтәыла агимн нарыгӡоит. Ари ҳара ҳзы, ақырҭуа ҵыԥхьаӡа изы идуӡӡоу емоциақәа ирыдҳәалоуп. Аматч цыԥхьаӡа ашҟа инеиуеит 10000-ҩык иреиҳаны ақырҭуа азгәыбылҩцәа, ари аус аҿы ҳаргьы алагала ҳамоуп – аԥыррақәа асубсидиақәа рзоуҳашьҭит. Абилеҭқәа рыхә 195 евро иаҟаран, азгәыбылҩцәа Германтәыла ацара рылшеит.

Ҳара ҳшьапылампыласыҩцәа ҳрызгәдууп, ақәҿиарақәа ирзеиӷьасшьоит, ачемпионат ашҟа амҩақәҵага аиура ишазықәԥоз еиԥш, Европа ачемпионат аҿгьы рхы иамеигӡакәа шыхәмаруа агәра згоит”, – иҳәеит Иракли Кобахиӡе.

Қырҭтәыла аизга Европа ачемпигна аҿы актәи аиԥылара рашәара 18 рзы Ҭырқәтәылаҟны мҩаԥнагоит. Аматч Дортмунд „BVB аренаҿ“ қарҭтәи аамҭала асааҭ 20:00 рзы иалагоит.