Иракли Кобахиӡе - Еврокомиссиа иҭакԥхықәрадоу адокумент - Европарламент арезолиуциа иаҿагылароуп, ари адокумент аҿы Саакашвилии Гварамиеи рхақәиҭтәреи Иванишвили ахара иқәҵареи идҵаны иқәдыргылоит
Иракли Кобахиӡе - Еврокомиссиа иҭакԥхықәрадоу адокумент - Европарламент арезолиуциа иаҿагылароуп, ари адокумент аҿы Саакашвилии Гварамиеи рхақәиҭтәреи Иванишвили ахара иқәҵареи идҵаны иқәдыргылоит

Апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭала, аԥыза-министр Еврокомиссиа ахада илзиҩыз ашәҟәы аҵакы агәыԥ алахәылацәа иақәшаҳаҭын.

“Ҳара агәыԥ аҩнуҵҟа ашәҟәы аҵакы ҳахцәажәан, уи ҳақәшаҳаҭын, аԥыза-министр ашәҟәы ашьҭра анақәик, адырра ҳаиҭеит. Ари азҵааразы аконсультациақәа ҳаман, аҭакԥхықәра ахахьы иаагоит”, – иҳәеит Кобахиӡе.

Иракли Кобахиӡе иажәақәа рыла, Еврокомиссиа иҭакԥхықәрадоу адокумент – Европарламент арезолиуциа иаҿагылароуп, ари адокумент аҿы Саакашвилии Гварамиеи рхақәиҭтәреи Иванишвили ахара иқәҵареи идҵаны иқәдыргылоит.