Иракли Кобахиӡе  - ЕАШ-и Евроеидгылеи рҟны иақәнаго аизыҟазаашьақәа рыбжьаҵаразы иҳалшо зегь ҟаҳҵоит
Иракли Кобахиӡе - ЕАШ-и Евроеидгылеи рҟны иақәнаго аизыҟазаашьақәа рыбжьаҵаразы иҳалшо зегь ҟаҳҵоит

ЕАШ-и Евроеидгылеи рҟны иақәнаго аизыҟазаашьақәа рыбжьаҵаразы иҳалшо зегь ҟаҳҵоит, – иҳәеит апарламенттә аиҳара алидер, апартиа “Ақырҭуа гәахәҭәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе.

Апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ашьаҭаркҩы Биӡина Иванишвили иҟаиҵаз аҳәамҭа данахцәажәоз Кобахиӡе ишазгәеиҭаз ала,  ЕАШ-и Евроеидгылеи рҟны аизыҟазаашьақәа рызҵааразы Биӡина Иванишвили иҟаиҵаз ааԥхьара аҵак ду амоуп.

Апариа “Ақырҭуа гәахәтәы” ашьаҭаркҩы Биӡина Иванишвили иахьа иҟаиҵаз аҳәамҭа аҿы ишану ала, Иахьа, аибашьра ашәарҭа аныҟам аамҭазы, Қырттәыла анапхгара атәылазы ихадоу азҵаарақәа, априоритетқәа аус рыдулара нанагӡар алшоит – Қырҭтәылаеи астратегиатә партниорцәеи Америкеи Евроеидгылеи рҟны аизыҟазаашьақәа рацәгьахара ҟамларц азы…