Иракли Кобахиӡе ЕАР иалоу атәылақәа рыцҳаражәҳәаҩцәа дырԥылеит
Иракли Кобахиӡе ЕАР иалоу атәылақәа рыцҳаражәҳәаҩцәа дырԥылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе  ЕАР иалоу атәылақәа еснагьтәи рыцҳаражәҳәаҩцәа дырԥылеит.

Аиҳабыра радминистрациаҿ имҩаԥгаз аиԥылараҿ ирыхәаԥшит ЕАР-и Қырҭтәылеи ирыбжьоу ганрацәалатәи аусеицура азҵаарақәа. Иаҵшьны иазгәаҭан аҵасқәа шьаҭас измоу жәларбжьаратәи аиҿкаара аҵакы аимакқәа раԥыҟәҟәаареи, аҭынчреи, ашәарҭадареи рус аҿы.

Аԥыза-министр ипрессмаҵзура аҟынтә ишаарыцаза ала, аиԥылараҿ Қырҭтәыла импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа иҿы иҟоу аҭагылазаашьеи азхамҵара аполитикеи рыхцәажәеит.  Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе ишазгәеиҭаз ала, Қырҭтәыла аиҳабыра аимак аҭынч мҩала аҭыԥқәҵара аполитика адгылоит.