Иракли Кобахиӡе  - Биӡина Иванишвили аолигарх ҳәа изуҳәар ҟалом  
Иракли Кобахиӡе  - Биӡина Иванишвили аолигарх ҳәа изуҳәар ҟалом  

«Азакон еилыргатәуп аусуратә гәыҧ аформатаҿы. Ҳара ицәыраагаз аплан аҿы аҭак зыҧхықәу ахаҿқәа зегьы иарбоуп, егьырҭ адетальқәа ҳрылацәажәароуп аусуратә гәыҧ аҿы, аобиективтә критериқәа рышьаҭала.  Уи азыҳәан украинатәи азакәан ҳхы иаҳархәар ҳалшоит», — иҳәеит апартиа  «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Кобахиӡе. Ажурналист иара диазҵааит адеолигархизациа иадҳәаланы анапхгаратә гәыҧ еиқәдыршәаз азакәанпроект иазкны.

Кобахиӡе ишиҳәаз ала, аусуратә гәыҧ алахәылацәа атермин аолигарх аҵаки Қырҭтәыла ари атермин здызкьысло ауааҧсыреи рзы еиқәшаҳаҭхароуп.

Иракли Кобахиӡе иажәақәа рыла,  Биӡина Иванишвили аолигарх ҳәа изуҳәар ҟалом, аха, ари акатегориа иаҵанакәазар  ауеит аоппозициа арадикалтә хәҭа ирыдҳәалоу ауааҧсыреи амедиахархәагақәеи.

«Ҳәарада,  атермин аолигарх аҵаки Қырҭтәыла ари атермин здызкьысло ауааҧсыреи рзы ҳаиқәшаҳаҭхароуп.  Сгәаанагара интересс ишәымазар, ишәасҳәоит. Аклассикатә ганахьала ҳахәаҧшыр, аолигарх —  аҧара рацәа змоу, аполитикатә процессқәа ирылахәы, амассатә информациа ахархәагақәа рзы анырра змоу ауаҩҧсы иоуп.  Аклассикатә термин абарҭ акритериқәа амоуп.  Биӡина Иванишвили аполитикеи амедиатә процессқәеи дрылахәым. Убри аҟынтә, иара аолигарх ҳәа изуҳәар ҟалом. Аха, ари акатегориа иаҵанакәазар  ауеит аоппозициа арадикалтә хәҭа ирыдҳәалоу ауааҧсыреи амедиахархәагақәеи. Уи азеиҧш сахьоуп, егьырҭ адетальқәа ирылацәажәоит аусуратә гәыҧ алахәылацәа», — иҳәеит  Кобахиӡе.