Иракли Кобахиӡе - Аекономикатә аҵакы инаваргыланы, атуризм аполитикатә аҵакгьы амоуп
Иракли Кобахиӡе - Аекономикатә аҵакы инаваргыланы, атуризм аполитикатә аҵакгьы амоуп

Атуризм аҿиара зеиҧшҟамлац ала ақырҭуа культуреи, ақырҭуа традициақәеи ишырнаало, зехьынџьара ирдыруеит асасдкылара ақырҭуа культуреи ҳмилаҭтә ҷыдарақәеи иузалымхуа ахәҭа шакәу, – иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Кобахиӡе Атуризми авиациеи рҳасабырба аӡыргараан данықәгылоз.

Кобахие иажаа рыла, аекономикатә аҵакы инаваргыланы, атуризм аполитикатә аҵакгьы амоуп.

“Атуризм аҿиара зеиҧшҟамлац ала ақырҭуа культуреи, ақырҭуа традициақәеи ишырнаало, зехьынџьара ирдыруеит асасдкылара ақырҭуа культуреи ҳмилаҭтә ҷыдарақәеи иузалымхуа ахәҭа шакәу. Ҳара еснагь, згәыдурала асас ҳаиҧылон, дҳадаҳкылон. Иҳаҩсыз ашықәсқәа рзы Қырҭтәылаҿ атуризм ирласӡаны аҿиара иаҿын. Аковид иахылҵыз ауадаҩрақәа рышьҭахь, аполитика ииаша абзоурала, атуризм ирласӡаны еиҭашьақәгылан, 2023 шықәсазы Қырҭтәыла атуризми авиациеи аусхкқәа рҿы арекордтә арбагақәа иҟан. Ҵыҧх атәыла атуризм аҟынтә аиуит 4 миллиард адоллар еиҳаны ахашәала, ари арбага апандемианӡатәи арбага аасҭа 26%-ла еиҳауп. Атуризм ауааҧсыра аусурҭа рнаҭоит, рхашәала азнарҳаует. 2012 шықәса инаркны асасааирҭақәеи аресторанқәеи рҧареикәшара ҧшьынтә азҳаит, асектораҿ аус зуа ауаа рхыҧхьаӡара шьҭыҵит 28 000-ҩык рҟынтә 40 000-ҩык рҟынӡа, асектораҿ аус зуа ауааҧсыра рџьаусҧса хынтә азҳаи“, –иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр.

Аиҳабыра рнапхгаҩы иажәақәа рыла, иара убас, ирласӡаны азҳара иаҿуп авиациа аиндустриагьы. Лымкаала, Қырҭтәыла жәларбжьаратәи аҳаирбаҕәазақәа зеиҧшҟамлац ала ирацәаны аныҟәаҩцәа – 6 миллионҩык аныҟәаҩцәа рыдыркылеит.

Аҧыза-министр иажәақәа рыла, Қырҭтәыла аиҳабыра атәылаҿ атуристтә инфраструктуреи амаҵзуреи рхаҭабзиара аиҕьтәразы аконкреттә шьаҿақәа рыҟаҵара нарыгӡоит.