Иракли Кобахиӡе  - Атәыла ахада лыла Аконституциа аилагара афакт даараӡа ихьанҭан
Иракли Кобахиӡе  - Атәыла ахада лыла Аконституциа аилагара афакт даараӡа ихьанҭан

 

«Атәыла ахада лыла Аконституциа аилагара афакт даараӡа ихьанҭан», — иҳәеит апартиа «Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили лимпичмент азҵаара иахьахәаҧшуа апарламент аилатәараҿы.

«Атәыла ахада лыла Аконституциа аилагара афакт даараӡа ихьанҭан, избанзар, лара ишиашо аконституциатә аиҿкаашьа даҿагылеит, насгьы, аҩныҵҟатәии адәныҟатәи аполитика амҩаҧгараҿы Қырҭтәыла аиҳабыра ркомпетенциа лҽалалгалеит. Уи аконституциатә аиҿкаара аилагара цәгьа ауп. Убри аҟынтә, атәыла ахада ламхра ахәҭоуп.

Аполитикатә ганахьала иуҳәозар, Қырҭтәыла ахада Қырҭтәыла евроинтеграциа аҧырхагахара лҽазылкит. Ишәгәаласыршәар сҭахуп Қырҭтәыла аиҳабыра атәыла адәныҟатәи аполитика амҩаҧгареи европатәи интеграциеи азы аҭак шрыҧхықәу, аиҳабыра роуп изыӡбаша атәыла ахада иашьашәалоу аусқәа лыдырҵоу, ма лыгәра рымгоу.  Аиҳабыра атәыла ахада лыгәра ргом, убри аҟынтә, атәыла ахада иашьашәалоу авизитқәа рымҩаҧгара лнапы ианырҵомызт. Аконституциа изныкымкәа цәгьала еилаган ҳәа ҳгәы иаанагоит», — иҳәеит  Кобахиӡе.