Иракли Кобахиӡе - Ажәлари, аспециалистцәеи, аусхкы ахаҭарнакцәеи рҟны аконсультациақәа мҩаҧганы атемақәа зегьы ирыдҳәаланы аӡбарақәа ҳадаҳкылароуп
Иракли Кобахиӡе - Ажәлари, аспециалистцәеи, аусхкы ахаҭарнакцәеи рҟны аконсультациақәа мҩаҧганы атемақәа зегьы ирыдҳәаланы аӡбарақәа ҳадаҳкылароуп

«Қырҭтәыла аиҳабыра, аартызаареи аҳасабырбареи аганахьала зегьы рзы иҿырҧшыгазароуп.», — иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Кобахиӡе.

Иракли Кобахиӡе иажәақәа рыла, алҵшәа бзиа аиуразы, аусура, аиҳабыра русура мҩаҧгатәуп иҕәҕәаӡоу апринципқәа рышьаҭала.

«Алҵшәа бзиа аиуразы, ҳусура, аиҳабыра русура мҩаҧгатәуп иҕәҕәаӡоу апринципқәа рышьаҭала. Раҧхьа иргыланы, Қырҭтәыла аиҳабыра аартызаареи аҳасабырбареи аганахала зегьы рзы иҿырҧшыгазароуп ҳәа сгәы иаанагоит. Иҳадаҳкыло аӡбара цыҧхьаӡа ҳуааҧсыра рзы иаартызароуп, егьырҭ аҳәынҭқарратә усбарҭақәа зегьы рҟынтәгьы абри аҩыза азнеишьа ҳаҳәоит.

Иара убас, ҳара инаҳагӡо аусура ахаҭабзиара аиҕьтәра еснагь ҳаиҷаҳароуп, излауа ала агхақәа рырмаҷразы ахаҭабзиара ахылаҧшра амеханизмқәа зегьы ҳарҕәҕәароуп, ауаажәларратә маҵзура ахаҭабзиарагьы абасҵәҟьа ҳаиҷаҳароуп, ауааҧсыра амаҵзура ахаҭабзиара иадҳәаланы ирымоу апретензиақәа излауа ала имаҷхароуп.

Ажәлари, аспециалистцәеи, аусхкы ахаҭарнакцәеи рҟны аконсультациақәа мҩаҧганы атемақәа зегьы ирыдҳәаланы аӡбарақәа ҳадаҳкылароуп. Аконкреттә аӡбарак анҳадаҳкыло, ажәлар еилыкка идҳардырроуп ари аӡбара ҵакыс иамоу, уи зҳадаҳкыло. Ҳусураҿы абри апринцип напхгагас иҳамазароуп», — иҳәеит Иракли Кобахиӡе.