Иракли Кобахиӡе  -  Апартиақәа реиҳареи «Амилаҭтә ҵысра» абжеиҳареи апарламент иалалоит, апартиарацәатә парламент аиқәыршәаразы активла аусура ҳаҿуп
Иракли Кобахиӡе  -  Апартиақәа реиҳареи «Амилаҭтә ҵысра» абжеиҳареи апарламент иалалоит, апартиарацәатә парламент аиқәыршәаразы активла аусура ҳаҿуп

«Ақырҭуа гәахәтәы» алидерцәа иреиу Иракли Кобахиӡе ишиҳәаз ала, Апартиақәа реиҳареи «Амилаҭтә ҵысра» абжеиҳареи апарламент иалалоит.

Апартиа аофис аҿы имҩаҧгаз абрифинг аҿы Кобахиӡе ишиҳәаз ала,  «Ақырҭуа гәахәтәы» апартиарацәатә парламент аиқәыршәаразы активла аусура иаҿуп.

«Иааиуа амшқәа рзы еилкаахоит апартиа реиҳара,  «Амилаҭтә ҵысра»гьы инрылаҵаны, апарламент ишалало.  Аоппозициатә спектр аҿы иҟоу агәалаҟазаара, иахьатәи амитинг ашьҭахь иазҳар ауеит. Сара аформақәеи аметодқәеи срылацәажәом, аха ишьақәсырҕәҕәоит ҳара апартиарацәатә парламент аиқәыршәаразы активла аусура ҳшаҿу», —  иҳәеит Кобахиӡе.