Иракли Кобахиӡе - Аоппозициаа рхаҭарнакцәа рҟны аконсультациақәа рымҩаԥгара ашьҭахь аомбудсмен иконкрету икандидатура азҵаара ҳазааҭгылоит, апартиазаҵәыктәи аӡбара ҳадаҳкылом
Иракли Кобахиӡе - Аоппозициаа рхаҭарнакцәа рҟны аконсультациақәа рымҩаԥгара ашьҭахь аомбудсмен иконкрету икандидатура азҵаара ҳазааҭгылоит, апартиазаҵәыктәи аӡбара ҳадаҳкылом

Апартиа »ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе иҟаиҵаз аҳәамҭала, аоппозициаа рхаҭарнакцәа рҟны аконсультациақәа рымҩаԥгара ашьҭахь аомбудсмен иконкрету икандидатура азҵаара иазааҭгылоит, апартиазаҵәыктәи аӡбара рыдаҳкылом

Кобахиӡе ишааицҳаз, аӡбара рыдыркыоит аоппозициаа рхаҭарнакцәа рҟны.

“Ишыжәдыруа ала, ари атема иадҳәаланы аӡбара аопоозициааи ҳареи еицны ҳадаҳкылароуп. Апарламент аҿы азҵаара адкыларазы 90 бжь аҭахуп. Убри аҟынтә, апартиазаҵәыктәи аӡбара ҳадаҳкылом.Аоппозициаа рхаҭарнакцәа рҟны аконсультациақәа рымҩаԥгара ашьҭахь аомбудсмен иконкрету икандидатура азҵаара ҳазааҭгылоит”, – иҳәеит Кобахиӡе.