Иракли Кобахиӡе – Амиграциа аганахьала ииашам аинформациа аладырҵәоит, атәылантә атоталтә миграциа иҟоушәа аадырҧшыр рҭахуп, аха, афактқәа лабҿаба иҳдырбоит уи азыҳәан изакәызаалак шьаҭак шыҟам  
Иракли Кобахиӡе – Амиграциа аганахьала ииашам аинформациа аладырҵәоит, атәылантә атоталтә миграциа иҟоушәа аадырҧшыр рҭахуп, аха, афактқәа лабҿаба иҳдырбоит уи азыҳәан изакәызаалак шьаҭак шыҟам  

 

Апарламенттә аиҳара алидер  Иракли Кобахиӡе иҳәамҭала, атәылантә ауаа рмиграциа иадҳәаланы ииашам аинформациа аладырҵәоит. Иара иажәақәа рыла, афактқәа иҳдырбоит аилаҩеиласразы изакәызаалак шьаҭак шыҟам.

«Амиграциа аганахьала ииашам аинформациа аладырҵәоит, атәылантә атоталтә миграциа иҟоушәа аадырҧшыр рҭахуп, аха, афактқәа лабҿаба иҳдырбоит уи азыҳәан изакәызаалак шьаҭак шыҟам. Ҳәарада, адемографиеи  амиграциеи хшыҩзышьҭра ҷыда зҭаху зҵаароуп, ҳәарада, ари аганахьала апроблемақәа ҳамоуп, уи азыҳәан аобиективтә мзызқәа иҟоуп, аха, аилаҩеиласразы изакәызаалак шьаҭак иҟам. Сара аконкреттә дыррақәа цәырызгеит, лымкаала, ҧасатәи анапхгара рхаан, 9 шықәса рыҩныҵҟала, атәыла иқәҵны ицаз ауааҧсыра рхыҧхьаӡара атәылашҟа ихынҳәыз раасҭа  221 нызқьык рыла еиҳан. Амиграциа аганахьала ари адырга даараӡа ицәгьан.

Ҳара ҳхаантәи аамҭа ҳахәаҧшыр, 2013 шықәса ианаркны  2021 шықәса налаҧхьаӡаны,  «Грузстат» асаит иану адыррақәа рыла, атәыла иқәҵны ицеит  52 000ҩык,   221 000ҩык ихынҳәит, убри аҟынтә, амиграциа арбага  4,3-нтә еиҕьхеит», — иҳәеит  Кобахиӡе.

Кобахиӡе иажәақәа рыла, егьырҭ атәылақәа, иаҳҳәап, Балтиатәи атәылақәа ирҿаурҧшыр,  Қырҭтәыла аоптималтә тенденциа иҟоу ҳәа уҳәар ҟалоит.

«Аекономикатә ганахьала иҕәҕәоу атәылаҿ  аекономикатә ганахьала иаҳа иҧсыҽу атәыла ауааҧсыра рзы авизатә режим андырмарио, ҳәарада, уи ауааҧсыра рцара ахылҵуеит», — иҳәеит  Кобахиӡе.