Иракли Кобахиӡе  - Агәабзиарахьчара аминистр иҟны аимадара иазкны исҳәар сҭахуп, амедицинатә усхкы ахаҭарнакцәа агәынамӡара рыман, уи гәасҭеит Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҿырҧштәалагьы
Иракли Кобахиӡе  - Агәабзиарахьчара аминистр иҟны аимадара иазкны исҳәар сҭахуп, амедицинатә усхкы ахаҭарнакцәа агәынамӡара рыман, уи гәасҭеит Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҿырҧштәалагьы

«Агәабзиарахьчара аминистр иҟны аимадара иазкны исҳәар сҭахуп, амедицинатә усхкы ахаҭарнакцәа агәынамӡара рыман, уи гәасҭеит Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҿырҧштәалагьы», — иҳәеит Қырҭәтыла аҧыза-министр  Иракли Кобахиӡе.

Кобахиӡе иҳәамҭала, иахьа шьыжьымҭан иара Зураб Азарашвили диҧылеит.

«Анапхгараҭареи акоммуникациеи аганахьала апроблемақәа шыҟаз збеит. Убри амшала амедицинатә усхкы ахаҭарнакцәа агәынамӡара рыман. Абри аҩыза апроблемақәа шыҟоу збеит Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҿырҧштәалагьы. Ҳара иаартны ҳаицәажәеит, ишыҳаӡбаз ала, агәабзиарахьчара аминистр инапынҵақәа шьҭеиҵоит», — иҳәеит  Иракли Кобахиӡе.

Қырҭтәыла агәабзаиарахьчара аминистр Зураб Азарашвили инапынҵақәа шьҭеиҵеит.