Иракли Кобахиӡе - Аескалациа ҟамларц азы, арегион аҟны аҭынчра ахьчаразы ҳара апрагматикатә политика мҩаԥаагоит
Иракли Кобахиӡе - Аескалациа ҟамларц азы, арегион аҟны аҭынчра ахьчаразы ҳара апрагматикатә политика мҩаԥаагоит

Қырҭтәыла Украина асуверенитети атерриториатә акзаара иадгылоит, жәларбжьаратәи афорумқәа зегьы рҿы ақәыӡбоит Урыстәыла арратә агрессиа. Аамҭакала, аескалациа ҟамларц азы, арегион аҟны аҭынчра ахьчаразы ҳара апрагматикатә политика мҩаԥаагоит, – иҳәеит апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли  Кобахиӡе Бильбао данықәгылоз, уа уи  ақырҭуа-басктәи еиҩызара арҕәҕәареи, адемократиеи ауаҩытәыҩса изинқәеи рыхьчареи азы Сабино Аран ифонд иреиҳаӡоу аҳамҭа ианашьан.

Кобахиӡе иажәақәа рыла, Қырҭтәыла иахьа ашьаҭатәи ааԥхьарақәа рҿаԥхьа игылоуп.

„Ҳаԥсадгьыл 20% импыҵахалоуп Урыстәылатәи афедерациа ала, арҭ аҵакырадгьылқәа ҭынч мҩала рдеоккупациа ҳажәлар рзы ихықәкы хадоуп. Украина ицо аибашьра аконтекст аҿы арратә аимак Қырҭтәылахь ииасра ашәарҭа иҟан. Ҳаиҳабыра хықәкы хадас аман ҳтәы́лаҿ аибашьра алагара аҿагылара, ари изҵаараҿ ҳманшәалахеит. Қырҭтәыла Украина асуверенитети атерриториатә акзаара иадгылоит, жәларбжьаратәи афорумқәа зегьы рҿы ақәыӡбоит Урыстәыла арратә агрессиа. Аамҭакала, аескалациа ҟамларц азы, арегион аҟны аҭынчра ахьчаразы ҳара апрагматикатә политика мҩаԥаагоит. Иара убас, Қырҭтәыла афасилитатор ароль нанагӡоит агәыла-тәылақәа Шәамахьтәылеи Азербаиџьани рыбжьара. Аҭынчреи аҿиареи альтернатив шрымам агәра ҳгоит”, – иҳәеит Иракли Кобахиӡе.