Иракли Кобахиӡе  - Аартызаара аӡәгьы изыҧырхагахом, аартызаара – раҧхьа иргыланы аҩыза иҿаҧхьа аҭакҧхықәроуп
Иракли Кобахиӡе  - Аартызаара аӡәгьы изыҧырхагахом, аартызаара – раҧхьа иргыланы аҩыза иҿаҧхьа аҭакҧхықәроуп

 

«Аартызаара аӡәгьы изыҧырхагахом», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр  Иракли Кобахиӡе.

Аҧыза-министр иҳәамҭала, аартызаара  – раҧхьа иргыланы, аҭакҧхықәра ауп.

«Қырҭтәыла аиҳабыра ажәлар рзы иаартуп, ҳара аиҳабыра рықәҵарақәа зегьы аргама ицәыраагоит, уи иаанагом ҳара аӡәы ҳаиҿагылоит ҳәа. Аартызаара  – аҩызцәеи ажәлари  рҿаҧхьа аҳасабырбаразы аҧхықәроуп», – иҳәеит  Кобахиӡе.