Иракли Ҕарибашвилии Илҳам Алиеви 2 тәылак рыбжьара астратегиатә партниорреи аганқәа еицынарыгӡо арегионалтә проектқәеи ирылацәажәеит
Иракли Ҕарибашвилии Илҳам Алиеви 2 тәылак рыбжьара астратегиатә партниорреи аганқәа еицынарыгӡо арегионалтә проектқәеи ирылацәажәеит

Қырҭтәыла Аҧыза-министр Бақәа иофициалтә визит иалагеит Азербаиџьантәи ареспублика ахада  иҟны аиҧылара ала. Илҳам Алиев Иракли Ҕарибашвили дидикылеит  «Загульба» ахан аҿы.

Аганқәа рхаҭарнакцәа иаҵшьны иазгәарҭеит 2 тәылак рыбжьара астратегиатә партниорреи, аиҩызаратә еизыҟазаашьақәеи, аганқәа қәҿиарала еицынарыгӡо арегионалтә проектқәеи  рҵакы.

«Азеиҧш проектқәа рынагӡара аганахьала аҭоурых бзиаҵәҟьа ҳамоуп, аенергетикеи атранспорти аусхкқәа рҿгьы.  Абарҭ апроектқәа арегион аҿы аполитикатәи, аекономикатәи, атранспорттәи ҭагылазаашьа рыҧсахит. Ҳтәылақәа рпартниорра ҕәҕәа икәымзҭгьы, абарҭ апроектқәа зыҟаломызт.

Иҳаҩсыз ашықәс аҵыхтәантәи амш азы Аладатәи агазтә корридор апроект хыркәшан, абри апроект Кавказ мацара акәымкәа, арегион зегьы аҿиареи, аусеицуреи аҭышәынтәалареи азы  аҵакы ду амоуп. Ҳара ҳусеицура акәымзҭгьы, абри аҩыза алшара зыҟаломызт», — иҳәеит Алиев.

Қырҭтәыла аиҳабыра рнапхгаҩы Азербаиџьан ахада асасдкыларазы ҭабуп ҳәа иаҳәаны, иара ианизыманшәалоу аамҭазы аофициалтә визитла Қырҭтәылаҟа дааиҧхьеит.