Иракли Ҕарибашвили  Синӡо Абе иҧсра инамаданы Иапониа ацҳаражәҳәарҭаҿы иаатыз адашшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа ҟаиҵеит
Иракли Ҕарибашвили  Синӡо Абе иҧсра инамаданы Иапониа ацҳаражәҳәарҭаҿы иаатыз адашшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа ҟаиҵеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр  Иракли Ҕарибашвили  Иапониа ацҳаражәҳәарҭаҿы дыҟан. Аиҳабыра рнапахгаҩы Иапониа ҧасатәи аҧыза-министр Синӡо Абе иҧсра инамаданы  ацҳаражәҳәарҭаҿы иаатыз адашшыларатә шәҟәы аҟны анҵамҭа ҟаҵаны, Иапониа ацҳаражәҳәаҩ  Имамуре Акиреи иҧҳәыси дрыдашшылеит.

«Қырҭтәыла аиҳабыреи ақырҭуа жәлари  рыхьӡала,  аиапон жәлари аҧыза-министр Синӡо Абе иҭаацәареи иуацәеи  ҳаҭыр шрықәысҵо аарҧшны,  гәыкала срыдашшылоит.

Иапониа алидери иалкаау ахаҿи иаҳасабала, иара еснагь адемократиатә ҧеиҧш иазкыз  еиуеиҧшым аглобалтә ҽазышәарақәа дрылахәын.

Абри алахьеиқәҵаратә аамҭазы аиапон жәлар ҳрыдгылоуп», — иануп аҧыза-министр идашшшыларатә шәҟәы аҟны.

 

Акомментари аҟаҵара