Иракли Ҕарибашвили Шәамахьтәыла ацҳаражәҳәаҩ ҿыц диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Шәамахьтәыла ацҳаражәҳәаҩ ҿыц диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Шәамахьтәылатәи ареспублика ацҳаражәҳәаҩ ҿыц Ашот Смбатиан диҧылеит.  

Аибадырратә ҟазшьа змамз аиҧылараҿы ганқәа рхаҭарнакцәа ҩ-тәылак русеицура иалацәажәеит.  Ҷыдала ирзааҭгылеит Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи рыбжьара аигәыларатә еизыҟазаашьақәеи ҳаҧхьаҟа аусеицура арҭбаара аперспективақәеи. 

Хшыҩзышьҭра азун арегионаҿ аҭынчреи аҭышәынәталареи аҵакы. Ишазгәаҭаз ала, Қырҭтәыла, агәыларатә тәылақәа рыбжьара қәҿиарала амедиациа анагӡара иазыхиоуп. 

Иракли Ҕарибашвили Ашот Смбатиан амаҵзураҭыҧ ҿыц аанкылара идныҳәаланы, иусураҿы ақәҿиарақәа изеиҕьеишьеит.