Иракли Ҕарибашвили  Шәамахьтәыла аҧыза-министр иаппарат анапхгаҩы диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  Шәамахьтәыла аҧыза-министр иаппарат анапхгаҩы диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр иаппарат анапхгаҩы  Араик Арутиуниан диҧылеит.

Иракли Ҕарибашвили   Араик Арутиуниан Қырҭтәыла иусуратә визит дшазыразу азгәаҭаны, Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи рполитикатә диалог аҩаӡара ҳаракы ибзианы дахцәажәеит.

Аиҧылараҿы ишазгәаҭаз ала, атәылақәа реизыҟазаашьақәа қәҿиарала аҿиара иаҿуп, уи ҳаҧхьаҟа аусеицура арҭбаара иацхраауеит.  Араик Арутиуниан Қырҭтәыла аҧыза-министр адкылара бзиазы ҭабуп ҳәа иаҳәаны, Шәамахьтәыла аҧыза-министр Никол Ҧашиниан иҟынтәи асалам ииҭеит.

Шәамахьтәылатәи ареспублика аҧыза-министр иаппарат анапхгаҩы ишазгәеиҭаз ала,  Шәамахьтәыла еиуеиҧшым аусхкқәа рҿы Қырҭтәылаҟны аусеицуреи ҩ-ганктәи аусхәаҧштә арҭбаареи иазҿлымҳауп.

Иара убас, аганқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәылеи Шәамахьатәылеи русеицура иаҵанакәа азҵаарақәеи арегион аҿы аҭагылазашьеи иазааҭгылеит.

 

Акомментари аҟаҵара