Иракли Ҕарибашвили -  Қырҭтәылазы аҭоурыхтә мшуп, излауа ала ирласны астатус аиуразы  априоритетқәа зегьы рынагӡара ҳазыхиоуп, Украинеи Молдовеи ирыдысныҳәалоит
Иракли Ҕарибашвили -  Қырҭтәылазы аҭоурыхтә мшуп, излауа ала ирласны астатус аиуразы  априоритетқәа зегьы рынагӡара ҳазыхиоуп, Украинеи Молдовеи ирыдысныҳәалоит

Қырҭтәылазы аҭоурыхтә мшуп, излауа ала ирласны астатус аиуразы  априоритетқәа зегьы рынагӡара ҳазыхиоуп, Украинеи Молдовеи ирыдысныҳәалоит, – иҩит Қырҭтәыла аҧыза-министр  „Твитер“ аҿы.

„Жәаҳәарада, иахьатәи амш Қырҭтәылазы аҭоурыхтә ҵакы амоуп.  Евроеидгыла ахеилак Қырҭтәыла европатәи аперспектива анашьеит. Ҳара излауа ала ирласны астатус аиуразы  априоритетқәа зегьы рынагӡара ҳазыхиоуп.

Украинеи Молдовеи ирыдысныҳәалоит. Еврокомиссиеи  Евроеидгыла ахеилак ахадеи ҭабуп ҳәа раҳҳәоит “,-  иҩит Иралки Ҕарибашвили.

Акомментари аҟаҵара