Иракли Ҕарибашвили – Қырҭтәыла зырҿыцра ҟало аенергиа ааглыхреи атранзити ацентрс иҟалар аҭахуп
Иракли Ҕарибашвили – Қырҭтәыла зырҿыцра ҟало аенергиа ааглыхреи атранзити ацентрс иҟалар аҭахуп

«Қырҭтәыла зырҿыцра ҟало аенергиа ааглыхреи атранзити ацентрс иҟалар аҭахуп

», — иҩит Қырҭтәыла аҧыза-министр  «Твиттер» аҿы.

Давос ивизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, аиҳабыра рнапхгаҩы анемец енергетикатә еилахәыра  RWE AG анагӡаратә директор  Маркус Кребер диҧылеит. Аганқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәыла аенергетикатә  сектори арегионалтә проектқәеи ирылацәажәеит.

«Адунеизегьтәи аекономикатә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны, амилаҭрацәалатә енергетикатә еилахәыра анагӡаратә директор Маркус  Кребер сиҧылеит. Ҳара Қырҭтәыла аенергетикатә сектори, иара убас, еиуеиҧшым аенергетикатә проектқәеи ҳрылацәажәеит.  Қырҭтәыла зырҿыцра ҟало аенергиа ааглыхреи атранзити ацентрс иҟалар аҭахуп», — иҩит аҧыза-министр.