Иракли Ҕарибашвили  Қырҭтәыла иҟоу Шәамахьтәыла ацҳаражәҳәаҩ Ашот Смбатиан диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  Қырҭтәыла иҟоу Шәамахьтәыла ацҳаражәҳәаҩ Ашот Смбатиан диҧылеит

«Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Шәамахьтәыла ацҳаражәҳәаҩ Ашот Смбатиан диҧылеит.

Аиҧылараҿы Қырҭтәылеи Шәамахьтәылеи реигәыларатә еизыҟазаашьақәеи еиуеиҧшым аусхкқәа рҿы аусеицуреи иалацәажәеит.

Ишазгәаҭаз ала,  уажәазы адунеиаҿ имҩаҧысуа апроцессқәа иазҧахьәагаҭы, арегионаҿ аҭынчреи аҭышәынтәалареи ахьчара аҵакы ду амоуп.

Иара убас, аганқәа рхаҭарнакцәа, Қырҭтәыла имҩаҧысуа аполитикатә процессқәагьы ирзааҭгылеит.

Ари аинформациа аланарҵәеит  «Ақырҭуа гәахәтәы» апрессмаҵзура.