Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Сербиа ацҳаражәҳәаҩ дылҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Сербиа ацҳаражәҳәаҩ дылҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр  Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Сербиа ацҳаражәҳәаҩ  Татиана  Панаиотович-Цветкович дылҧылеит.

Аибадырратә ҟазшьа змаз аиҧылараҿы аиҳабыра рнапхгаҩы ацҳаражәҳәаҩ ҿыц ари амаҵзураҭыҧ аанкылара лыдныҳәаланы, ишиҳәаз ала,  ацҳаражәҳәаҩс лыҟазааҟаан  Қырҭтәылеи Сербиеи реиҩызаратә еизыҟазаашьақәа иаҳа рырҭбаара дақәгәыҕуеит.

Аиҧылараҿы аганқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәылеи Сербиеи уажәтәи реизыҟазаашьақәеи наҟ-наҟ аусеицура аперспективеи ирзааҭгылеит.

Ишазгәаҭаз ала, Қырҭтәыла иҳаракны ахә ршьоит Сербиа ала Қырҭтәыла ахьыҧшымреи, аҵакырадгьылтә акзаареи адгылареи азхаҵамра аполитика амҩаҧгареи. Иара убас, ишазгәаҭаз ала, Қырҭтәылагьы Сербиа аҵакырадгьылтә акзаара иадгылоит.

Ари аинформациа аланарҵәеит Қырҭтәыла аиҳабыра рпресс-маҵзура.